angielska słowacka 

 WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI POLSKO-SŁOWACKICH Z ZACHOWANIEM WARTOŚCI KULTUROWYCH REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH
 
2022-05-18     Alicji, Edwina, Eryka     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    
Strona główna -> Informacja o projekcie

 Informacja o projekcie

Projekt Współpraca młodzieży i nauczycieli polsko-słowackich z zachowaniem wartości kulturowych regionów przygranicznych” zrodził się w wyniku dotychczasowych doświadczeń współpracujących od 2005r. szkół: Gimnazjum Leonarda Stockela w Bardejovie i Gimnazjum w Muszynie.

Doświadczenia tej współpracy wskazywały, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie obu szkół zauważają, że pomimo zamieszkiwania tak blisko siebie (odległość dzieląca obie szkoły to tylko 40km), dzieli nas wzajemny brak znajomości historii, kultury (film, teatr), w tym kultury lokalnej oraz tradycji i obyczajów regionów Sarisa i Sądeczyzny. Język polski i słowacki, choć blisko ze sobą spokrewnione zawierają wiele słów budzących śmieszność po obu stronach granicy i wiele słów, które mają takie same brzmienie, ale znaczą zupełnie coś innego. Diagnoza wynikająca z przemyśleń nauczycieli i uczniów wskazywała, że ten brak wiedzy może sprzyjać utrzymywaniu się braku ufności, nieporozumień, a czasami nawet stereotypów i uprzedzeń narodowościowych. Dyrektorzy współpracujących szkół i nauczyciele sami też wyrażali opinie, że tak naprawdę niewiele wiedzą o literaturze, filmie, teatrze kraju swojego sąsiada, bo  szkolne programy zarówno słowackie jak i polskie nie uwzględniają takich treści.

Założeniem projektu jest zmiana dotychczasowego stanu rzeczy poprzez głębsze poznanie języka, historii, kultury, a przez to zmiana postaw młodych ludzi w stosunku do ich rówieśników z terenu pogranicza. Wychodzi on naprzeciw dużemu zainteresowaniu młodzieży z obu państw taką formą współpracy i wzajemnych kontaktów. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem najnowszej techniki w dziedzinie nauczania i przekazywania wiedzy. Technologie informatyczne i multimedialne, w tym wykorzystanie mobilnych interaktywnych ekranów dotykowych i sal językowych będą sprzyjały uzyskiwaniu największej efektywności.

a) Cel projektu:

Tworzenie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów na terenach przygranicznych pomiędzy polską i słowacką młodzieżą i nauczycielami z Gimnazjum Leonarda Stockela w Bardejovie i Gimnazjum w Muszynie a w szczególności:

1.Poznanie kultury (film, teatr) państw z których pochodzą zaprzyjaźnione szkoły.

2.Promocja tradycji ludowych (muzyka, kuchnia regionalna, stroje) regionu Saris i Sądeczyzny.

3.Rozwijanie zainteresowań historią kraju sąsiada z uwzględnieniem zabytków kultury pogranicza polsko-słowackiego.

4.Tworzenie warunków do lepszej komunikacji społecznej młodzieży i nauczycieli.

5.Kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia dla wartości kulturowych kraju sąsiada. (zwalczanie stereotypów i ksenofobi).

b) Uczestnicy:

Wybraną grupą docelową będzie młodzież szkolna, uczęszczająca do zaprzyjaźnionych gimnazjów  w wieku od 14 – 17 roku życia oraz ich nauczyciele. Całkowita liczba uczestników projektu to 20 uczniów z Gimnazjum w Muszynie i 20 uczniów Gimnazjum Leonarda Stockela w Brdejovie oraz uczestniczący w  kursie językowym nauczyciele w liczbie – 30-stu (15 polskich i 15 słowackich nauczycieli) oraz w ogólnodostępnej imprezie plenerowej mieszkańcy w liczbie ok. 350 osób i uczestnicy konferencji w liczbie ok. 100 osób

c) Rekrutacja:

Do udziału w projekcie uczniowie zostaną wybrani na podstawie przygotowanej przez Partnerów ankiety. Każda ze szkół będzie mogła wyznaczyć grupę 20 uczniów (10 chłopców, 10 dziewcząt). Uczniowie będą wybierani według przyjętych kryteriów oceny. Kryteria te to m.in. (np. średnia ocen za rok szkolny 2008/2009, ocena za przedmiot historyczny, ocena za przedmiot język angielski, ocena za przedmiot związany z wychowaniem fizycznym, pozytywna ocena z zachowania). Nauczyciele uczestniczący w projekcie zostaną wskazani przez kierowników projektu z zachowaniem parytetu płci. Uczestnicy imprezy plenerowej do przede wszystkim rodzice uczniów, którzy zostaną przez nich zaproszeni. Uczestnicy konferencji to uczniowie, przedstawiciele rodziców, przedstawiciele władz, prasa, radio, telewizja – specjalnie zaproszeni.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska