angielska Polska 


  SPOLUPRÁCA POĽSKO-SLOVENSKEJ MLÁDEŽE A UČITEĽOV  ZA ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOV
 

Monday - 27 June 2022     Cypriana, Emanueli, Władysława     "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka". Henry Saka    
Portal -> Popis projektu

 

Popis projektu

 

    Projekt  „Spolupráca poľsko-slovenskej mládeže a učiteľov  za zachovanie kultúrnych hodnôt prihraničných regiónov“ sa zrodil na základe doterajšej spolupráce medzi oboma školami trvajúcej od r. 2005: Gimnazjum v Muszynie a Gymnázium L. Stöckela v Bardejove.

    Skúsenosti z tejto spolupráce ukázali, že ako učitelia tak aj študenti oboch škôl si uvedomili, že napriek tomu, že bývame tak blízko seba ( vzdialenosť deliaca obe školy je iba 40 km) delí nás vzájomný nedostatok vedomostí z histórie, kultúry (film, divadlo), miestnych tradícií a obyčajou regiónov Šariša a Sądeczyzny.

Aj keď sú jazyk poľský a slovenský príbuzný, predsa zahŕňajú veľa slov, ktoré pôsobia smiešne pre obe strany a tiež veľa slov, ktoré sa píšu rovnako, ale majú celkom iný význam. Zo skúseností učiteľov a žiakov vyplývalo, že nedostatok vedomostí môže viesť k nedostatku dôvery, k nedorozumeniam a časom dokonca k stereotypom a národným predsudkom.

    Riaditelia spolupracujúcich škôl aj učitelia sami vyslovili názor, že v skutočnosti  nevedia veľa o literatúre, filme, divadle štátu svojho suseda, lebo ako slovenské, tak aj poľské školské programy to vôbec neberú do úvahy. Preto sme spoločne dospeli k záveru, že k základom získavania vedomostí o susednom štáte by malo byť poznanie rozdielov tak blízkych jazykov.

    Zmyslom  projektu je zmena doterajšieho stavu vecí prostredníctvom hlbšieho poznania jazyka, histórie, kultúry a vďaka tomu aj zmena postojov mladých ľudí vo vzťahu  k ich rovesníkom z oblasti pohraničia.  Projekt sa opiera o také formy spolupráce a vzájomné kontakty, ktoré podporia veľký záujem mládeže z oboch štátov.

    Projekt bude realizovaný s využitím najnovšej techniky v oblasti vyučovania a odovzdávania vedomostí. Používanie informačných a multimediálnych technológií, ktorých súčasťou bude aj využitie mobilných interaktívnych tabúľ  a jazykových laboratórií  prispejú k maximálnej  efektívnosti výučby.


a) Úlohy projektu:

Hlavný cieľ projektu:

Vytváranie a posilnenie bezprostredných kontaktov v prihraničnej oblasti medzi poľskou a slovenskou mládežou a učiteľmi z Gimnazja v Muszynie a z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove.

Špecifické ciele projektu:
1.Spoznávanie kultúry ( film, divadlo) krajín, v ktorých sídlia zapojené školy.
2.Prezentácia národných tradícií (hudba, národná kuchyňa, kroje) regiónov Šariša a Sadeczyzny
3.Rozvíjanie záujmu o históriu susedného kraja so zohľadnením kultúrnych pamätihodností poľsko-slovenského pohraničia.
4.Vytváranie podmienok na lepšiu spoločnú komunikáciu mládeže aj učiteľov.
5.Formovanie postojov úcty a porozumenia pre kultúrne hodnoty krajiny suseda (boj proti stereotypu a xenofóbii)

 

b) Cieľové skupiny:

- školská mládež, študenti gymnázií vo veku 14-17 rokov

   celkový počet účastníkov projektu v Poľsku 20 študentov ( na Slovensku v komplementárnom

   projekte tiež 20 študentov)

- realizátori jednotlivých úloh a účastníci jazykového kurzu, učitelia v počte 15 osôb (slovenská  strana v  komplementárnom projekte zapojí tiež 15 učiteľov)

- účastníci regionálnych slávností spolu v počte asi 350 osôb

- účastníci konferencie v počte asi 100 osôb

 

c) Výber účastníkov

Do aktivít v projekte budú vyberaní žiaci na základe ankety pripravenej partnermi. Každá zo škôl vyberie skupinu žiakov (10 chlapcov, 10 dievčat). Žiaci budú vyberaní na základe prijatých kritérií Tieto kritéria okrem iného ( napr. priemerná známka za šk. rok 2008/2009, známka z dejepisu, známka z AJ, TV, dobrá známka z chovania). Zúčastnení žiaci na projekte musia mať súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov na zahraničnú cestu ako aj musia byť držiteľmi  dokladov totožnosti umožňujúcich prekročenie hranice. Učitelia zúčastnení v projekte budú vybratí manažérmi projektu pri zachovaní rovností pohlaví. Účastníkmi konferencie budú žiaci, zástupcovia rodičov a predstavitelia samosprávy, tlače, rádia, TV – špeciálne pozvaní hostia.

Odwiedzin :