angielska Polska 


  SPOLUPRÁCA POĽSKO-SLOVENSKEJ MLÁDEŽE A UČITEĽOV  ZA ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT PRIHRANIČNÝCH REGIÓNOV
 

Monday - 27 June 2022     Cypriana, Emanueli, Władysława     "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka". Henry Saka    

Aktivity prijaté v rámci projektu

 

1.   Riadenie projektu – Na realizáciu úloh bude vytvorená skupina, ktorá bude riadiť projekt.

2.   Prezentácia projektu – manažér projektu na stretnutiach s rodičmi v škole bude informovať o realizácii projektu, predstaví jeho ciele a vysvetlí zásady výberu žiakov, rozdajú sa letáčiky a budú rozvešané plagáty, ktoré budú vizuálnou reklamou projektu. Sprevádzkuje sa internetová stránka projektu ( po poľsky, po slovensky a anglicky), ktorá bude administrovaná gymnáziom v Muszynie.

3.  Kurz slovenského jazyka – aktivity v slovenskom jazyku v rozsahu 60 hodín, ktoré budú vedené kvalifikovaným učiteľom vyslaným  zo Slovenska. Kurzy budú realizované v jazykovom laboratóriu s využitím moderných multimediálnych techník, s využitím interaktívnej tabule, dataprojektorom a notebookom.

4.   Poľsko – slovenský kurz (15 h) bude to jeden spoločný 3 - dňový pracovný pobyt skupiny poľských a slovenských učiteľov ( 30 osôb) spojený s výučbou jazyka v dvojiciach.

5.   Večery filmovej a divadelnej kultúry – bude to jedna spoločná slovensko – poľská návšteva kina v Novym Sączu na poľský filma jedna spoločná návšteva divadla Groteska v Krakowe. Divadelné predstavenie spojené s prechádzajúcimi činnosťami v tvorivých dielňach, počas ktorých účastníci budú môcť nacvičiť vlastné divadelné predstavenie a natočiť vlastný filmový materiál.

6.  Cesty  do histórie – budú to historické pracovné sekcie zamerané na „Regionálnu históriu a tradície Poľska”. Realizované v priebehu 4 stretnutí v 3 hodinových blokoch vedené kvalifikovaným učiteľom  vyslaným zo Slovenska.

7.  Chute regionálnej kuchyne a regionálne slávnosti – bude to verejné  podujatie pre obyvateľov pod názvom „ Muszynsko – bardejovské hranie“. Slávnosť sa uskutoční v amfiteátri v Muszynie. Zároveň bude pripravená prezentácia regionálnej kuchyne pod názvom „muszynsko –bardejovské chute“.

8.  Prázdninová jazyková škola  - 12 dňový pobyt mládeže zo Slovenska a Poľska (40 žiakov) spojený s dvojjazyčnou výučbou jazyka. Žiaci budú ubytovaní  v rovnakom pomere na základe národnostnej príslušnosti. Počas denných činností v zmiešaných skupinách (2 hodiny denne) sa budú  vytvárať poľsko - slovenský slovník základných komunikačných zvratov. Žiaci tiež  budú spoznávať pamätihodnosti poľskej kultúry.

9. Album -  na základe materiálov (články v tlači, fotografie, interwiew) zozbieraných počas trvania projektu bude zostavená publikácia vo forme albumu vo formáte A4. Album bude obsahovať informácie ako dbať o kultúrne hodnoty, ako aj poľsko – slovenský slovník vypracovaný počas prázdninovej jazykovej školy hlavnou úlohou albumu bude podporovať rozvoj turistického ruchu.

10. Hodnotiaca konferencia – 1 dňová hodnotiaca konferencia v Muszynie, ktorej sa zúčastnia všetky osoby zainteresované na realizácii projektu. Pozveme predstaviteľov samospráv oboch partnerov, predstaviteľov tlače a miestnej televízie. Na konferencii budeme prezentovať pripravený album, účastníkov projektu, budeme podrobne hovoriť o výsledkoch projektu ako aj o perspektívach ďalšej spolupráce. Účastníci konferencie dostanú albumy aj letáky propagujúce projekt.

Odwiedzin :